top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 21, 2022

Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. 19 Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. [Rô-ma 6:18-20]


18 You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. 19 I am using an

example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness leading to holiness. [Romans 6:12-13]


Tuần 21 2022
.pdf
Download PDF • 566KB
Year 1, Week 21
.pdf
Download PDF • 356KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 21'2022

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page