top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 20, 2023

Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. [Ê-sai 49:15]


“Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne?

Though she may forget, I will not forget you! [Isaiah 49:15]

Tuần 20 2023
.pdf
Download PDF • 572KB
Year 2, Week 20
.pdf
Download PDF • 254KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 20'2023
9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page