top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 20, 2022

Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. [Rô-ma 6 6:12-13]


12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires.13 Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. [Romans 6:12-13]

Tuần 20 2022
.pdf
Download PDF • 567KB
Year 1, Week 20
.pdf
Download PDF • 353KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 20'2022


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page