top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 20, 2021

Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. [Giăng 14:26]


HTTL-VN-Sacto - W202021
.pdf
Download PDF • 391KB

HTTL-VN-Sacto - W202021
.docx
Download DOCX • 27KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 20'2021

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page