top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 18, 2023

Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa [Ê-phê-sô 1:13]


And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit [Ephesians 1:13]


Tuần 18 2023
.pdf
Download PDF • 567KB
Year 2, Week 18
.pdf
Download PDF • 254KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 18'2023


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page