top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 17, 2023

But they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint. [Isaiah 40:31]


Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. [Ê-sai 40:31]

Tuần 17 2023
.pdf
Download PDF • 574KB
Year 2, Week 17
.pdf
Download PDF • 362KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 17'2023


40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page