top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 17, 2022

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. [Phi-líp 4:6-7]


Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. [Philippians 4:6-7]

Tuần 17 2022
.pdf
Download PDF • 571KB
Year 1, Week 17
.pdf
Download PDF • 359KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 17'2022


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page