top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 16, 2023

Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. 6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. [Gia-cơ 1:5-6]


If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.6 But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. [James 1:5-6]


Tuần 16 2023
.pdf
Download PDF • 583KB
Year 2, Week 16
.pdf
Download PDF • 256KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 16'2023


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page