top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 16, 2022

Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. [1 Phi-e-rơ 2:24]


"He himself bore our sins” in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; “by his wounds you have been healed. [1 Peter 2:24]

Tuần 16 2022
.pdf
Download PDF • 576KB
Year 1, Week 16
.pdf
Download PDF • 365KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 16'2022


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page