top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 16, 2021

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. [Châm-ngôn 3:5-6]


HTTL-VN-Sacto - W162021
.pdf
Download PDF • 391KB

HTTL-VN-Sacto - W162021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 16'2021
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page