top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 15, 2022

Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. [Ê-sai 53:4]


Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. [Isaiah 53:4]


Tuần 15 2022
.pdf
Download PDF • 572KB
Year 1, Week 15
.pdf
Download PDF • 359KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 15'2022

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page