top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 14, 2021

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. [Rô-ma 8:1]


Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. [Romans 8:1]


HTTL-VN-Sacto - W142021
.pdf
Download PDF • 392KB

HTTL-VN-Sacto - W142021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 14'2021
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page