top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 13, 2024

1 Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. 2 Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đàn sắc mười dây mà hát ngợi khen Ngài. 3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. 4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín. [Thi-thiên 33:1-4]


1 Sing joyfully to the Lord, you righteous; it is fitting for the upright to praise him.2 Praise the Lord with the harp; make music to him on the ten-stringed lyre.3 Sing to him a new song; play skillfully, and shout for joy. 4 For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does. [Psalm 33:1-4]


Tuần 13 2024
.pdf
Download PDF • 571KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 13'2024


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page