top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 12, 2024

1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. [Rô-ma 5:1-2]


1 Therefore, since we have been justified through faith, we[a] have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we[b] boast in the hope of the glory of God. [Romans 5:1-2]


Tuần 12 2024
.pdf
Download PDF • 574KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 12'2024
21 views0 comments

Comments


bottom of page