top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 11, 2024

3 Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. [Rô-ma 4:3]


For what does the Scripture say? “Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness.” [Romans 4:3]


Tuần 11 2024
.pdf
Download PDF • 568KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 11'2024
15 views0 comments

Comments


bottom of page