top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 10, 2024

20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. 21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp; 22 tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, [Rô-ma 3:20-22]


20 For by works of the law no human being[c] will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. 21 But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the Law and the Prophets bear witness to it— 22 the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction: [Romans 3:20-22]


Tuần 10 2024
.pdf
Download PDF • 569KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 10'20246 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page