top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 10, 2021

19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21 lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.. [Hê-bơ-rơ 19:24]


HTTL-VN-Sacto - W102021
.pdf
Download PDF • 486KB

HTTL-VN-Sacto - W102021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 10'2021


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page