top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 09, 2021

Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. [Hê-bơ-rơ 10:25]

HTTL-VN-Sacto - W092021
.pdf
Download PDF • 144KB
HTTL-VN-Sacto - W092021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 09'2021


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page