top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 08, 2022

Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn [ Cô-rinh-tô 7:10]

Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. [2 Corinthians 7:10]


Tuần 8 2022
.pdf
Download PDF • 566KB
Year 1, Week 8
.pdf
Download PDF • 360KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 08'2022


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page