top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 08, 2021

Hỡi Đức Giê-hô-va! xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen. [Giê-rê-mi 17:14]


HTTL-VN-Sacto - W082021
.pdf
Download PDF • 483KB

HTTL-VN-Sacto - W082021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 08'2021

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page