top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 07, 2022

Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn [ Cô-rinh-tô 7:10]


Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. [2 Corinthians 7:10]

Tuần 7 2022
.pdf
Download PDF • 564KB
Year 1, Week 7
.pdf
Download PDF • 361KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 07'2022
14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page