top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 07, 2021

Phải lánh điều dữ, làm điều lành, Tìm sự hòa bình mà đuổi theo, 12 Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác.

[1 Phi-e-rơ 3:11-12]


HTTL-VN-Sacto - W072021
.pdf
Download PDF • 365KB

HTTL-VN-Sacto - W072021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 07'2021
20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page