top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 06, 2022

Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. [Ê-phê-sô 4:22-24]


“You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires;23 to be made new in the attitude of your minds;24 and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.” [Ephesians 4:22-24]


Tuần6_2022
.pdf
Download PDF • 676KB
Year 1, Week 6
.pdf
Download PDF • 361KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 06'2022

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page