top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 05, 2022

Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em. [1 Phi-e-rơ 1:24-25]


“All people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field; the grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever.” [1 Peter 1:24-25]

Tuần 5 2022
.pdf
Download PDF • 562KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 05'2022

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page