top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 05, 2021

Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. [Thi-thiên 25:7]


HTTL-VN-Sacto - W052021
.pdf
Download PDF • 394KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 05'2021

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page