top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 04, 2022

14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. 15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. [1 Phi-e-rơ 1:14-15]


Tuần 4 2022
.pdf
Download PDF • 560KB
Year 1, Week 4
.docx
Download DOCX • 120KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 04'2022


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page