top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 03, 2022

Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.

[2 Sử-ký 7:14]

Tuần 3 2022
.pdf
Download PDF • 572KB
Year 1, Week 3
.pdf
Download PDF • 360KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 03'2022
26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page