top of page
  • HTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 03, 2022

Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.

[2 Sử-ký 7:14]

Tuần 3 2022
.pdf
Download PDF • 572KB
Year 1, Week 3
.pdf
Download PDF • 360KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 03'2022
22 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page