top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 02, 2022

Tiến tới trong Chúa

Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." [Romans 5:1]


Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta [Rô-ma 5:1]


Tuần 2 2022
.docx
Download DOCX • 21KB
Year 1, Week 2
.docx
Download DOCX • 114KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 02'202229 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page