• HTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 02, 2021

Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày, 6 Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. [Thi-thiên 91:5]


HTTL-VN-Sacto - W022021
.pdf
Download PDF • 363KB
HTTL-VN-Sacto - W022021
.pdf
Download PDF • 363KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 02'2021

#Luke17 views0 comments
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church