top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 01, 2022

Updated: Jan 6, 2022

Tiến tới trong Chúa

Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. [ 1 Cô-rinh-tô 13:12]


bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. [2 Cô-rinh-tô 4:18]


HTTL-VN-Sacto - W012022 - ver2
.pdf
Download PDF • 494KB
HTTLVN-Sacto - W012022_English
.pdf
Download PDF • 61KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 01'2022


75 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page