top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm


Kinh Thánh: Giăng 15:7


7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu-xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page