top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đến Với Chúa - Nhớ Đến Nhau


Kinh Thánh: Côlôse 4:2-4

2 Phải bền-đỗ và tỉnh-thức trong sự cầu-nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.

3 Cũng hãy cầu-nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng-đạo,

hầu cho tôi được rao-truyền lẽ mầu-nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng-xích,

4 lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.


Câu Gốc: Côlôse 4:2

Phải bền-đỗ và tỉnh-thức trong sự cầu-nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page