top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đến Gần Ngôi Ơn Phước

Updated: Aug 22, 2020


Kinh Thánh: Thi Thiên 6:1-10


1 Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi,

Chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng,(i)

2 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi, vì tôi yếu mỏn;

Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.

3 Đức Giê-hô-va ôi! linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi;

Còn Ngài, cho đến chừng nào?

4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi;

Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài.

5 Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa;

Nơi Âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?

6 Tôi mỏn sức vì than thở,

Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi,

Dầm nó với nước mắt.

7 Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm,

Làng lệt vì cớ cừu địch tôi.

8 Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy;

Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.(j)

9 Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta.

Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.

10 Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm;

Chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mắc cỡ.51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page