top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đầy Dẫy Đức Thánh LinhKinh Thánh: Ê-phê-sô 5:18-21


18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông-tuồng; nhưng phải đầy-dẫy Đức Thánh-Linh.

19. Hãy lấy ca-vịnh, thơ-thánh, và bài hát thiêng-liêng mà đối-đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi-khen Chúa.

20. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.

21. Hãy kính-sợ Đấng Christ mà vâng-phục nhau.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page