top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đấng Christ Sẽ Chiếu Sáng Ngươi


Kinh Thánh: Êphêsô 5:8-14

8 Vả, lúc trước anh em đương còn tối-tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng-láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng-láng; 9 vì trái của sự sáng-láng ở tại mọi điều nhân-từ, công-bình và thành-thật. 10 Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa,

11 và chớ dự vào công-việc vô-ích của sự tối-tăm, thà quở-trách chúng nó thì hơn; 12 vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín-giấu, cũng đã là hổ-thẹn rồi. 13 Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở-trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. 14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.


Câu Gốc: Êphêsô 5:8-14

Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.


#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

15 views0 comments
bottom of page