top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đại Dịch


Rồi đây thế giới sẽ chỉ còn có hai nhóm người: những người đã chủng ngừa và những người không chủng ngừa. Người đã chủng ngừa sẽ được an toàn trong đại dịch như các con số thống kê cho biết. Còn an toàn trên địa hạt tâm linh thì sao? (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đại Dịch

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 4)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page