top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đá Biết Nói


Xưa nay những người oai phong lẫm liệt, những tướng lãnh oai hùng, không ai cỡi lừa bao giờ. Chúa Giê-xu đã vào thành như một vị vua nhưng là vị vua cỡi trên lưng lừa. Ngài khiêm tốn cỡi lừa vào thành cho mọi người thấy tình thương của Chúa. Chúa Giê-xu đang muốn chinh phục lòng Bạn, nhưng Ngài không ép buộc, cũng không dùng bạo lực, Ngài muốn dùng tình thương cảm hóa Bạn để Bạn tự nguyện đến với Ngài. Chúa Giê-xu đang mở rộng vương quốc của Ngài không phải bằng gươm dao, khí giới nhưng bằng tình thương. Tình thương đến độ sẵn sàng chết cho người mình thương. Trong ngày Lễ Lá Mùa Phục Sinh năm nay, chúng ta hãy nhớ đến vua Giê-xu cỡi lừa vào thành để ta nhớ đến Ngài là vị vua khiêm nhường để sống khiêm nhường như Chúa và nhất là để cho Ngài ngự vào lòng làm vua đời sống chúng ta như điều con dân của Chúa ngày xưa đã làm. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đá Biết Nói

Minh Nguyên: Ma-ri Xức Dầu Cho Chúa

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page