top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ý Nghĩa Giáng Sinh


Kinh Thánh & Câu Gốc: GIĂNG 3:16

Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page