top of page
  • HTTL Sacramento

Ý Nghĩa Giáng Sinh


Kinh Thánh & Câu Gốc: GIĂNG 3:16

Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

22 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page