top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ðức Chúa Trời Là Cha


Một đời sống có ý nghĩa thật sự là đời sống có mối tương giao với Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Trời được mô tả là Cha, là Ðức Chúa Trời có một và thật. Ðức Chúa Trời là chân thần mà chúng ta phải tôn thờ và chân thần đó đã thể hiện cho chúng ta biết qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là Ðấng đã mang hình hài thể xác con người chúng ta, sinh ra trên trần gian nầy để chẳng những cho chúng ta biết về Ðức Chúa Trời nhưng cũng để thi hành sứ mạng cứu chuộc nhân loại mà nhân loại vì tội lỗi, vì lìa bỏ nguồn cội của mình là Ðức Chúa Trời có một và thật. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ðức Chúa Trời Là Cha

Minh Nguyên: Trách Nhiệm Làm Cha

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page