top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ân Phước Thiêng Liêng

Phần 1:


Phần 2:


Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14

Câu Gốc: Ê-phê-sô 1:3


3. Ngợi-khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời,

4. trước khi sáng-thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,

5. bởi sự thương-yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, theo ý tốt của Ngài,

6. để khen-ngợi sự vinh-hiển của ân-điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng-không trong Con yêu-dấu của Ngài!

7. Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của ân-điển Ngài,

8. mà Ngài đã rải ra đầy-dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn-ngoan thông-sáng,

9. khiến chúng ta biết sự mầu-nhiệm của ý-muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập-thành trước trong lòng nhân-từ Ngài —

10. để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn — hội-hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.

11. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế-nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết-đoán,

12. hầu cho sự vinh-hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông-cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi-khen.

13. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân-thật, là đạo Tin-lành về sự cứu-rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn-chứng bằng Đức Thánh-Linh là Đấng Chúa đã hứa,

14. Đấng ấy làm của-cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen-ngợi sự vinh-hiển Ngài.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page