Rôma 1:5-7

Rôma 1:1-4

Rôma 1:1

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church